Přeskočit navigaci

 

Obchodní podmínky

  • Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě zákazník při vytvoření objednávky uvedl, neposkytne třetí osobě. Bez souhlasu zákazníka nebudou zpracovávané záznamy včetně jejich částí poskytnuty třetí osobě a nebudou nijak zveřejněny. Pokud zákazník výslovně neuvede jinak, původní zpracované analogové nosiče mu budou vráceny.
  • Pro každou vyplněnou objednávku systém generuje unikátní číslo. Toto přidělené číslo objednávky by zákazník ve vlastním zájmu neměl sdělovat jiným osobám.
  • Zákazník má od chvíle odeslání objednávky lhůtu jednoho měsíce k dodání nosičů k převodu. Pokud zákazník do této doby nedodá nosiče k převodu, bude objednávka zrušena bez jakýchkoliv sankcí. Pokud zákazník dodá nosiče k převodu až po uplynutí této lhůty, nebude možné převod provést bez odeslání nové objednávky.
  • Odeslaná objednávka se považuje za závaznou teprve v okamžiku fyzického přijetí nosičů k převodu společně s přiloženým číslem objednávky.
  • Provozovatel za žádných okolností neprovádí převod nosičů bez předešlého vyplnění a odeslání objednávky.
  • Každá zásilka s nosiči k převodu musí obsahovat přidělené číslo objednávky. Pokud zásilka toto číslo nebude obsahovat a nebude nijak zpětně dohledatelné, bude zásilka bez provedení převodu odeslána zpět na adresu původního odesílatele na jeho náklady, v případě osobního převzetí bude ihned vrácena.
  • Provozovatel neručí za škody na vstupních a výstupních nosičích vzniklé při přepravě, doručení a zpracování záznamu.
  • Provozovatel neručí za kompatibilitu výstupních nosičů v přehrávacích zařízeních.
  • Objednávkou se rozumí smlouva o dílo, jejíž podmínky upravuje občanský zákoník (NOZ) v § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto provozní podmínky kdykoli jednostranně změnit, přičemž jejich nové znění nabude účinnosti uveřejněním na internetových stránkách provozovatele.
 
 
 

Budis studio

Logo

Převádíme analogové audio a video
nosiče na digitální média.

Vojtěch Slabý
Za Branou 268
Křižanov
594 51
IČ: 76526496

Mobil: 736 245 322
Tel.: 564 565 056
Tel. SK: +421 (0)221 025 721
[email protected]

Facebook