Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OSVČ
Vojtěch Slabý
se sídlem Za Branou 268, Křižanov
identifikační číslo: 76526496
zapsaný v živ. rejstříku MěÚ Velké Meziříčí

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) shora jmenovaného zhotovitele (dále jen „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu zhotovitele. Internetový obchod je zhotovitelem provozován na webové stránce www.prevodkazet.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Kupující bere na vědomí, že prodej zboží a poskytování služeb v internetovém obchodě zhotovitele je určen pouze osobám ve věku 18 let a výše.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a zhotovitel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost zhotovitele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Fotografie zboží a služeb mají pouze ilustrativní charakter.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží a služeb.
  • Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   a) objednávaném zboží a službách a jejich rozsahu a množství,
   b)  způsobu úhrady kupní ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení a
   c)  požadované parametry zboží a služeb (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky zhotoviteli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující zhotoviteli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné. Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží a služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi zhotovitelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Zhotovitel se zavazuje, že informace, které o sobě kupující při vytvoření objednávky uvedl, neposkytne třetí osobě. Bez souhlasu zákazníka nebudou jiné zpracovávané záznamy včetně jejich částí poskytnuty třetí osobě a nebudou nijak zveřejněny.
 1. CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží, služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit zhotoviteli následujícími způsoby:
   a)  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, při platbě tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům zhotovitele spojené s dobírkou dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce
   b)  bezhotovostně převodem na shora uvedený účet zhotovitele (dále jen „účet zhotovitele“):
   při platbě tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům zhotovitele spojené s dodáním zboží a služeb dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce.
   c)  převodem na účet (PPL, Česká pošta) – možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet zhotovitele.

   Číslo účtu:
   670100-2207854520/6210 (mBank S.A.)
   Variabilní symbol:číslo objednávky

  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit zhotoviteli také náklady spojené s balením a dodáním zboží a služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a služeb.
  • Zhotovitel zpravidla nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Zhotovitel si nicméně vyhrazuje právo požadovat úhradu přiměřené zálohy v případě, že objednané zboží a služby jezhotoveno či upravováno na zakázku nebo  jedná-li se o objednávku větší rozsahu.
  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží a služeb. V případě bezhotovostní platby (platba předem-proforma faktura) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží a služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky, není-li předem ujednáno jinak). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
  • Zhotovitel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté zhotovitelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Zhotovitel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel kupujícímu po uhrazení ceny zboží a služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  • Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, zhotovitel je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, úhradu případných nákladů na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši. Kupující je i v případě prodlení povinen kupní cenu uhradit.
  • Zhotovitel nenese odpovědnost za ztráty a škody na doručovaných zásilkách vzniklé při přepravě, doručení a zpracování záznamu. Zhotovitel neručí za kompatibilitu zboží a služeb.
  • Způsob dodání
   a) Osobní odběr – osobní vyzvednutí v sídle zhotovitele
   b) Česká pošta – doručení balíku na adresu příjemce
   c) Zásilkovna – osobní podání či vyzvednutí na pobočce společnosti Zásilkovna zvolené kupujícím v objednávce
   d) Zásilková služba PPL: doručení či vyzvednutí balíku na adrese příjemce 
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li zhotovitel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • Při převzetí zboží je kupující vždy povinen zkontrolovat
   a) neporušenost obalů zboží
   b) stav zboží
   a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo shledání stavu zboží, který je v rozporu se shora uvedeným, se kupující zavazuje zásilku od přepravce nepřevzít a ihned po takovém nepřevzetí a jeho důvodech informovat zhotovitele.
  • Pokud kupující, který zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom platí, že objektivní odpovědnost zhotovitele za prodlení je vyloučena v případě vyšší moci, do níž se zahrnuje i provozní odstávka na straně zhotovitele, povětrnostní vlivy, technické problémy přepravy či nesplnění povinnosti subdodavatele zhotovitele.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží a služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží a služeb, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu zhotovitele či na adresu elektronické pošty zhotovitele uvedenou v záhlaví.
  • Do doby převzetí zboží kupujícím je zhotovitel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí zhotovitel kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi zhotovitelem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím zhotoviteli vrátit i poskytnutý dárek.
  • Náklady na dopravné zboží kupujícímu při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od zhotovitele.
  • V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, žádná z ustanovení tohoto článku se nepoužijí.
  • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká zhotoviteli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je zhotovitel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Zhotovitel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména zhotovitel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití zhotovitel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:
   a) vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
   b) vada je zjevná a tedy platí, že zákazník takové zboží i s vadou schválil,
   c) vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
   d) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv zhotovitele,
   e) kupující poruší ochranné pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží,
   f) zboží bylo mechanicky poškozeno a nejedná se tudíž o vadu zboží,
   g) se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,
   h) užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány,
   ch) vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou nebo zásahem kupujícího,
   i) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv zhotovitele,
   j) kupující zboží reklamoval po uplynutí zákonné lhůty k uplatnění vad (tj. po dvou letech od převzetí)
  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  • V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti.
  • Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Zhotovitel neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči zhotoviteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
  • Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
  • Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a zhotovitelem.
  • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy zhotovitel obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  • Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to doložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.
  • Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
  • V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.
 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  • Zhotovitel je povinen o reklamaci rozhodnout do 14 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
  • Kupující není oprávněn bez souhlasu zhotovitele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.
  • Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je zhotovitel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí zhotovitel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
  • V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.
 1. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ
  • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
  • V případě, že zhotovitel reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s zhotovitelem obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
  • Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a zhotovitelem, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Zhotovitel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Zhotovitel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků zhotovitele a který je v souladu s jeho určením.
  • Kupující bere na vědomí, že zhotovitel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  • Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.
  • Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.
  • Pro shora uvedené smluvní pokuty platí, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost porušitele k náhradě škody, kterou je porušitel povinen uhradit vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
  • Uplatnění smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti rovněž nevylučuje právo odstoupit od smlouvy.
  • Jakákoliv platba přijatá jednou ze smluvních stran se nejdříve použije k zaplacení všech sankčních plateb, zejména smluvní pokuty, přičemž pořadí takto placených sankčních plateb se řídí datem jejich vzniku (sankční platba s dřívějším datem vzniku má přednost).
  • Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů od doručení jejího vyúčtování kupujícímu.
  • Kupující obdržel při registraci nebo při objednávce od zhotovitele informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy, které jsou uveřejněny také na webových stránkách zhotovitele.
  • Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě.
  • Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči zhotoviteli s pohledávkou zhotovitele vůči kupujícímu.
  • V případě, že kupující zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije.
 1. UKONČENÍ SMLOUVY
  • Kupní smlouvu lze ukončit pouze splněním, dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.
  • Za podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, považují smluvní strany zejména tato porušení povinnosti kupujícího, v případě, že kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání:
   a) jakékoliv prodlení kupujícího s převzetím zboží
   b) jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny
 1. DORUČOVÁNÍ
  • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  • Zpráva je doručena:
   a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem
   b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
  • Zhotovitel je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě.
  • Kontaktní údaje zhotovitele jsou údaje uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.