Podmínky služeb

Podmínky služeb


Provozovatel si vyhrazuje právo tyto provozní podmínky kdykoli jednostranně změnit, přičemž jejich nové znění nabude účinnosti uveřejněním na internetových stránkách provozovatele.

 1. Provozovatel

  1. Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě zákazník při vytvoření objednávky uvedl, neposkytne třetí osobě. Bez souhlasu zákazníka nebudou zpracovávané záznamy včetně jejich částí poskytnuty třetí osobě a nebudou nijak zveřejněny. Pokud zákazník výslovně neuvede jinak, původní zpracované analogové nosiče mu budou vráceny.
  2. Provozovatel za žádných okolností neprovádí převod nosičů bez předešlého vyplnění a odeslání objednávky.
  3. Provozovatel neručí za kompatibilitu výstupních nosičů v přehrávacích zařízeních.
 2. Objednávka

  1. Pro každou vyplněnou objednávku systém generuje unikátní číslo. Toto přidělené číslo objednávky by zákazník ve vlastním zájmu neměl sdělovat jiným osobám.
  2. Zákazník má od chvíle odeslání objednávky lhůtu jednoho měsíce k dodání nosičů k převodu. Pokud zákazník do této doby nedodá nosiče k převodu, bude objednávka zrušena bez jakýchkoliv sankcí. Pokud zákazník dodá nosiče k převodu až po uplynutí této lhůty, nebude možné převod provést bez odeslání nové objednávky.
  3. Odeslaná objednávka se považuje za závaznou teprve v okamžiku fyzického přijetí nosičů k převodu společně s přiloženým číslem objednávky.
  4. Každá zásilka s nosiči k převodu musí obsahovat přidělené číslo objednávky. Pokud zásilka toto číslo nebude obsahovat a nebude nijak zpětně dohledatelné, bude zásilka bez provedení převodu odeslána zpět na adresu původního odesílatele na jeho náklady, v případě osobního převzetí bude ihned vrácena.
  5. Pro každou vyplněnou objednávku systém generuje unikátní číslo. Toto přidělené číslo objednávky by zákazník ve vlastním zájmu neměl sdělovat jiným osobám.
 3. Přístup do Servisních stránek

  1. Přístup ke Službě si Objednatel aktivuje prostřednictvím formuláře na http://admin.sreality.cz/aktivace. Smluvní vztah vyplývající z Aktivace vzniká mezi Provozovatelem a Objednatelem nabitím Peněženky.
  2. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu k vyřízení a spuštění Přístupu na 14 kalendářních dní ode dne Aktivace.
  3. V případě obnovení Přístupu je Provozovatel oprávněn po Objednateli, jehož Přístup byl pozastaven či ukončen z důvodu porušení těchto Podmínek, požadovat úhradu jednorázového aktivačního poplatku za obnovu Přístupu za podmínek a ve výši dle čl. 6 odstavce 6 Podmínek, a také v souladu s čl. 2 těchto Podmínek. Na základě objednávky bude Objednateli vystavena zálohová faktura, která bude zaslána e-mailem na kontakt zadaný Objednatelem. Objednatel je povinen zálohovou fakturu potvrdit svým razítkem a podpisem a zaslat zpět faxem, oskenovanou e-mailem nebo poštou na adresu Provozovatele. Při opětovném zřízení Přístupu se postupuje stejným způsobem uvedeným v čl. 5. bodě 2 Podmínek. Po přijetí úhrady za obnovu Přístupu na účet Provozovatele se Provozovatel zavazuje ve lhůtě 15 dnů od přijetí úhrady vystavit fakturu-daňový doklad. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den připsání úhrady jednorázového poplatku na účet Provozovatele.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Pro přístup k Servisním stránkám slouží přihlašovací jméno a heslo určené v Přístupu. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě takovéhoto jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Servisních stránek a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla.
  2. Veškerá data zadává Objednatel do Servisních stránek na vlastní účet a náklady v souladu s pokyny Provozovatele (zejména níže specifikovanými „Pravidly inzerce“) a s nastavenou technickou konfigurací. Objednatel nesmí zejména ohrozit technickou funkčnost Servisních stránek.